Rhwystr diogelwch o amgylch y pwll

1

Mae wedi bod yn ddiwrnod prysur yn y Lido / Bath heddiw. Diolch i Brynaman Builders Supplies a Josh Jones ac aelodau campfa Ffitrwydd Swyddogaethol Imperium am eu holl help. Jim Ilett am baratoi'r generadur ac yn olaf ond nid lleiaf ein haelod o'r pwyllgor Frank James am drefnu hyn i gyd. Bellach mae gennym ni [...]

YMGYSYLLTU CYMUNEDOL: Rôl cydlynydd

1

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Lido Brynaman wedi derbyn cyllid o £10,000 tuag at Raglen Ymgysylltu â'r Gymuned gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd y cyllid yn cefnogi cyfres o ddigwyddiadau cymunedol blwyddyn o hyd gyda themâu sy'n gysylltiedig â'r lido megis teithio llesol, nofio yn yr awyr agored, yr amgylchedd naturiol, treftadaeth, y celfyddydau ac iechyd a lles. [...]

Digwyddiad Ymgynghori Cymunedol

1

Rydym yn cynnal Digwyddiad Ymgynghori â'r Gymuned, a gynhelir yn garedig gan Sinema Brynaman ddydd Sul 14 Mai am 3pm. Amser i gael eich cinio, rhoi eich traed i fyny ac yna mynd am dro i'r sinema i glywed a gweld cynlluniau ar gyfer adnewyddu Lido Brynaman. Wedi'i gyflwyno gan Shane Williams, bydd cyfle i [...]

Cam arall tuag at y freuddwyd

1

Ddydd Gwener diwethaf 17 Mawrth fe wnaethom gyflwyno ein cynlluniau diweddaraf, a ddatblygwyd gan y penseiri Rural Office fel rhan o'n hastudiaeth Dichonoldeb Prosiect. Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Caffi hyfryd yn y Trac yn Tairgwaith. Roedd hyn yn rhan o'n hymgynghoriad ac ymgysylltiad cymunedol ar gyfer y prosiect. Yn bresennol roedd rhanddeiliaid a chefnogwyr y dyfodol, cynrychiolwyr [...]

CYLCHLYTHYR – 3

1

Mae ein cylchlythyr ym mis Ionawr newydd gael ei gyhoeddi. Er mwyn ei weld, cliciwch ar y ddolen hon: CYLCHLYTHYR Os hoffech gofrestru ar ein rhestr bostio gynyddol e-bostiwch brynamanlido@gmail.com gyda'r pennawd NEWSLETTER. Mae ein Pwyllgor yn brysur yn gwneud y pwll ac yn amgylchynu'n lân ac yn ddiogel ar gyfer y digwyddiadau gwirfoddoli cymunedol rydym yn eu cynllunio. Mae rhai yn wych [...]

Cylchlythyr i'ch mewnflwch

1

Mae ein cylchlythyr diweddaraf newydd gael ei gyhoeddi. Mae gennym restr bostio gynyddol o bobl sy'n ei gael yn syth i'w mewnflwch, felly nid ydynt yn colli ein newyddion a'n gwybodaeth ddiweddaraf. Mae'r cylchlythyr misol hwn yn dweud wrthych sut mae'r prosiect yn mynd rhagddo ac yn rhoi cyfleoedd i gymryd rhan yn ein gwaith i adnewyddu ac ailagor Lido [...]

Rhestr bostio

Rydym yn sefydlu rhestr bostio i roi gwybod i'n cefnogwyr am gynnydd. Mae wedi cymryd mwy o amser nag yr oeddem yn ei ddisgwyl, ond rydym bron yno gyda'r trosglwyddiad asedau a dylem lofnodi'r brydles ym mis Medi, gan ddod â'r lido yn ôl i'r gymuned. Mae hyn yn golygu llawer o waith codi arian, gwirfoddoli a gweithgareddau dros y [...]

Cymorth Sefydliad Cymunedol Cymru

Er bod y penseiri, yr ymgynghorwyr cost, cyfreithwyr a'r cynllunwyr yn gwneud eu gwaith, rydym yn cadw cnau a bolltau ein sefydliad i fynd gyda chefnogaeth gan arianwyr gwych fel Sefydliad Cymunedol Cymru. Rydym wedi derbyn cyllid grant am y 3 blynedd nesaf tuag at gymysgedd o farchnata, gweinyddu, yswiriannau a threuliau bach ond pwysig eraill sy'n [...]

Murlun Dyfrgwn

Gobeithio y byddwch chi'n mwynhau ein Murlun Dyfrgwn. Ewch i lawr a chael golwg. Yn ôl symbolaeth y Dyfrgwn, maent wrth eu bodd yn chwarae ac yn caru cymuned. Rydym yn gobeithio y bydd y Dyfrgi yn dod â theimlad bach o obaith i'r adnewyddu a harddwch i'n hamgylchedd ac yn dangos bod y Lido yn derbyn gofal. Dydd Sul 8 Mai [...]