Clirio'r Pwll

1
Clirio'r Lido – Ionawr 2022

Ar y bore heulog hyfryd hwn mae pethau'n dechrau digwydd yn Lido Brynaman. Heddiw, mae'r pwll yn cael ei glirio o sbwriel gan gontractwyr ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin cyn y trosglwyddo, a gobeithiwn y bydd hynny'n eithaf buan yn awr. Rydym wedi gofyn iddynt adael y drysau sy'n aros yn gyfan gan ein bod yn gwybod bod yr hen giwbiclau newidiol yn dal atgofion i'r rhai sy'n cyfnewid yno. Byddwn yn ailddefnyddio neu'n ail-ddefnyddio lle bynnag y gallwn.

Gwyddom fod llawer o bobl leol sydd am wirfoddoli a chymryd rhan yn y gwaith adnewyddu. Unwaith y bydd y trosglwyddiad wedi'i gwblhau, bydd llawer o gyfleoedd i gymryd rhan.

Mae'n rhaid i ni godi llawer o arian ar gyfer y gwaith adnewyddu ac os ydych chi'n gallu helpu gyda hynny, ewch draw i'n tudalen RHOI .

1
Achub y drysau – Ionawr 2022

Cyllid Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post ar gyfer Lido Brynaman

Rydym yn falch o adrodd bod Brynaman Lido wedi derbyn £1760 gan Postcode Community Trust, elusen sy'n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

1
Glanhau'r Gymuned yn y Lido

Bydd y cyllid hwn yn ein helpu gyda'r costau rhedeg sylfaenol hollbwysig hynny. Cynnwys yswiriant, gweinyddiaeth a'r cronfeydd hanfodol i redeg ein pwyllgor a'i weithgareddau cymunedol dros y flwyddyn nesaf. Bydd yn ein galluogi i gynllunio gan wybod y gallwn gynnal prosiect diogel yn ystod y cam cyntaf hwn o adnewyddu'r lido. Hoffem ddiolch i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl am eu cymorth.

1

Prosiect Murlun Lido

Paent yw thema'r mis yma ym Mrynaman Lido. Rydym yn gweithio o'r tu allan i mewn, yn clirio ac yn creu wrth i ni weithio a chodi arian ar gyfer adnewyddu'r pwll a'r cyfleusterau ar y tu mewn.

1

Y penwythnos diwethaf gwahoddwyd artistiaid o Fresh Creative i gynnal gweithdy gyda phobl ifanc lleol fel rhan o'n prosiect murlun ar gyfer y wal wen hir y tu allan i'r lido. Bydd gwaith anhygoel a syniadau gwych yn ysbrydoliaeth i'r artist Ffion Nolwenn Roberts i greu gwaith a fydd yn cael ei arddangos yr hydref hwn.

Roedd ysbrydoliaeth o awyr dywyll a'r byd naturiol ymhlith y syniadau a ddewisodd y bobl ifanc i greu eu murluniau bach.

Mae grant prosiect gan y Gronfa Gweithredu Cymunedol ynghyd ag arian gan Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm wedi caniatáu i ni ddechrau ar y prosiect murlun hwn. Diolch i'n haelod o'r pwyllgor Jessica Lerner am drefnu hyn i gyd ac i bawb a gymerodd ran ac a gefnogodd ar y diwrnod.

1
1

Paratoi ar gyfer y Dyfodol

Wrth i ni symud drwy'r Broses Trosglwyddo Asedau efallai y byddwch yn gweld rhywfaint o waith yn mynd ymlaen wrth y lido. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi'r gwaith sylfaenol, gan wneud yr eiddo'n ddiogel cyn i ni ei gymryd drosodd ym mis Ionawr 2022. Rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth wrth i ni baratoi a chodi arian ar gyfer adfer y lido. Mae llawer o gynlluniau ar y gweill a byddwn yn eich diweddaru wrth iddynt ddechrau datblygu.

Mae'r gwaith o godi arian ar gyfer y prosiect uchelgeisiol hwn yn parhau. Os gallwch chi helpu drwy gyfrannu, cliciwch y ddolen isod:

ROI

1
Llun gan Graham Harries gphotography

Persimmon Grant

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn grant o £1000 gan Persimmon Homes fel rhan o'u cynllun Dyfodol Adeiladu 🎉. Gallem hefyd fod ar y rhestr fer am wobr fawr o hyd at £100,000 💰 felly cadwch eich llygaid 👀 agored am fwy o newyddion. Bydd y £1000 yn cael ei wario ar sefydlu Pwyllgor Ieuenctid i gefnogi'r prif bwyllgor gyda'r nod o adnewyddu ac ailagor y pwll. Bydd y manylion yn dilyn maes o law 🏊

https://www.persimmonhomes.com/building-futures/

Llygad yn yr Awyr ar Lido Brynaman

Diolch i Graham Harries yn gphotography a wnaeth y ffilm fach wych hon o'r lido gan ddefnyddio lluniau drôn. Mae'n datgelu cyflwr gwael y lido ar hyn o bryd ym mis Awst 2021 a chydag ychydig o ddychymyg, mae'n ein galluogi i weld sut y gallai edrych pan gaiff ei adfer. Rydym yn gweithio i godi arian i Ddod â'r cyfleuster gwych hwn yn ôl. Rydym yn gobeithio dechrau ar y gwaith yn gynnar ym mis Ionawr 2022.

Os gallwch gyfrannu at ein harian, Rhowch yma .

Rydym bob amser yn falch o dderbyn eich sylwadau, eich cwestiynau a'ch syniadau. Rydym yn ymchwilio i hanes 'y baddonau' hefyd, felly byddai'n wych clywed unrhyw straeon neu luniau y gallech fod am eu rhannu.

Dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu Instagram

Parti Peintio: Ein leinin arian

Cymryd yr amser ar y diwrnod heulog hwn i adrodd ar y Parti Peintio / Peintio a drefnwyd i lanhau'r wal a gafodd ei graffiti. Gwnaeth aelodau ein pwyllgor a gwirfoddolwyr lleol gwych waith rhagorol. Fe wnaeth y digwyddiad hefyd ein helpu i gysylltu â'r gymuned leol ac i chi i gyd ddangos i ni faint rydych chi'n dal i fod eisiau i'r pwll agor eto. Byddwn yn trefnu digwyddiadau glanhau a chodi arian eraill yn y dyfodol ond ar hyn o bryd rydym am ddiolch i bawb am eu gwaith caled a'u cynigion o gefnogaeth i'n cynlluniau i Ddod â Lido Brynaman yn ôl.

Os gallwch chi helpu drwy gyfrannu at adnewyddu'r lido gallwch wneud hynny yma: DONATE

Mae'n edrych yn wych nawr nad yw?!

Roedd y digwyddiad hwn yn bosibl gyda chyllid gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm a rhoddion o baent ac offer gan bobl a busnesau lleol.

Lido Brynaman: Edrychwch ar yr ochr ddisglair

Bydd llawer o bobl leol wedi gweld y faner hyfryd, a ddarperir mor garedig gan The Sign Group ar y wal lido. Efallai eich bod hefyd wedi gweld y fandaliaeth a'r graffiti diweddar. Er ei fod ar ei draed ac yn edrych mor iawn, cododd broffil ein hymgais i ailagor y lido a'n helpu i godi rhywfaint o arian. Nawr bod y difrod hwn wedi'i wneud rydym wedi darganfod unwaith eto fod leinin arian i bob cwmwl. Dyna ein cymuned leol, y gefnogaeth gadarnhaol yr ydym yn ei chael, ac yn enwedig ein busnesau lleol a fyddai i gyd yn hoffi gweld y lido ar agor eto.

Y tro hwn mae'n rhaid i ni ddiolch i Pristine Innovation Cleaning Services am gael gwared ar y graffiti mwyaf sarhaus. Yn anffodus, nid yw'r wal mewn cyflwr digon da ar gyfer glanhau dwfn felly byddwn yn dilyn hynny gyda rhywfaint o baentio.

Gwyddom ei bod yn cymryd amser hir i'r gwaith ddechrau ar y gwaith adnewyddu ac mae'n anffodus bod y Trosglwyddiad Asedau o Gyngor Sir Caerfyrddin yn cymryd amser hir i'w brosesu. Byddwch yn amyneddgar a deallwch ein bod yn gweithio y tu ôl i'r llenni i geisio symud hyn yn ei flaen.

Rydym yn edrych ar yr ochr ddisglair, gan ddiolch i'n cymuned wych am eu cefnogaeth ac mae ein hymgyrch Dewch ag Ef yn Ôl yn parhau i dyfu, yn araf ond yn sicr. Rhowch organau os gallwch.

1
Diolch eto i Pristine Innovation, yn gweithio'n galed yma, yn cefnogi Brynaman Lido.

Lido Brynaman: Edrych ymlaen at ddyfodol gwell

Cadwch lygad am ein baner newydd hyfryd wrth i chi gerdded, rhedeg neu feicio heibio Lido Brynaman. Wrth i ni symud drwy'r gwanwyn ac i amser mwy gobeithiol rydym yn cryfhau ein hymrwymiad i Ddod ag ef yn Ôl, er mwynhad, iechyd a lles ein cymuned.

1
Diolch i Richard A Hughes am yr Argraff Arlunydd, yn seiliedig ar lun gwreiddiol gan Amanda Harwood

Hoffem ddiolch i The Sign Group, sydd wedi'i leoli ar gylchfan Mountain Road, am eu haelioni wrth roi'r faner i ni. Maent wedi rhoi hwb gwirioneddol i ni drwy eu cefnogaeth garedig ac rydym yn teimlo ein bod yn cael ein hannog yn ein hymgais i wneud i hyn ddigwydd.

Hoffem ddiolch hefyd i'r holl bobl hynny sydd eisoes wedi rhoi i'n hachos.

Os hoffech chi helpu, mae sawl ffordd y gallwch chi wneud hynny:

  1. Rhodd drwy ein safle rhodd elusennol https://cafdonate.cafonline.org/14157
  2. Drwy gofrestru ar ein safle Codi Arian Hawdd , sy'n eich helpu i roi wrth i chi siopa ar-lein (heb unrhyw gost i chi)
  3. Drwy gynnig eich cefnogaeth ymarferol wrth i ni symud ymlaen
  4. Drwy ysgrifennu atom i ddweud wrthym pam eich bod am i'r lido fod yn agored a beth mae'n ei olygu i chi – mae hyn yn ein helpu gyda chynllunio a chodi arian
  5. Drwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol a lledaenu'r gair

Os hoffech chi gymryd rhan, gallwch anfon e-bost atom yn brynamanlido@gmail.com a byddwn yn rhoi gwybod i chi sut y gallwch chi helpu.

Ysgrifennwch atom a dweud wrthym pa mor bwysig yw'r lido i chi a'ch teulu. Mae ein trosglwyddiad asedau o Gyngor Sir Caerfyrddin yn dal i fynd rhagddo. Bydd eich anogaeth yn helpu i gyflymu'r broses.

Yn y cyfamser, gallwch ein hoffi ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter neu Instagram a rhannu'r newyddion y gallai gymryd ychydig o amser i ni, ond rydym yn dal i weithio i ddod â'ch lido yn ôl.