CYLCHLYTHYR – 3

Mae ein cylchlythyr ym mis Ionawr newydd gael ei gyhoeddi. I'w weld cliciwch ar y ddolen hon: CYLCHLYTHYR

Os hoffech gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio sy'n tyfu, anfonwch e-bost at brynamanlido@gmail.com gyda'r pennawd NEWSLETTER. Mae ein Pwyllgor yn mynd yn brysur yn gwneud y pwll ac yn amgylchynu'n lân ac yn ddiogel ar gyfer y digwyddiadau gwirfoddol cymunedol rydyn ni'n eu cynllunio. Rhai lluniau gwych o'r dydd Sadwrn yma.

1

Cylchlythyr i'ch mewnflwch

Mae ein cylchlythyr diweddaraf newydd gael ei gyhoeddi. Mae gennym restr bostio gynyddol o bobl sy'n ei chael yn syth i'w mewnflwch, felly dydyn nhw ddim yn colli ein newyddion a'n gwybodaeth ddiweddaraf. Mae'r cylchlythyr misol hwn yn dweud wrthych sut mae'r prosiect yn dod yn ei flaen ac yn rhoi cyfleoedd i gymryd rhan yn ein gwaith i adnewyddu ac ailagor Lido Brynaman. Mae cylchlythyr y mis hwn yn llawn newyddion da. Rydym yn ei gyhoeddi trwy Mailchimp fel bod manylion pobl yn cael eu gofalu amdano'n ofalus a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd yr hoffech chi. I gofrestru dim ond anfon e-bost atom i brynamanlido@gmail.com

I weld cylchlythyr y mis hwn dilynwch y ddolen hon: LIDO BRYNAMAN NEWSLETTER -2

1

Rhestr bostio

1
Lido Brynaman tua 2010

Rydym yn sefydlu rhestr bostio er mwyn rhoi gwybod i'n cefnogwyr am gynnydd. Mae wedi cymryd mwy o amser nag yr oedden ni'n ei obeithio, ond rydyn ni bron yno gyda'r trosglwyddiad asedau ac fe ddylen ni gael y brydles wedi'i llofnodi ym mis Medi, gan ddod â'r lido yn ôl i'r gymuned. Mae hyn yn golygu llawer o waith codi arian, gwirfoddoli a gweithgareddau dros y flwyddyn neu ddwy nesaf. Gall cyfryngau cymdeithasol fod ychydig yn boblogaidd a cholli'r dyddiau hyn, felly os hoffech dderbyn gwybodaeth a diweddariadau, anfonwch e-bost atom yn brynamanlido@gmail.com.

Cymorth Sefydliad Cymunedol Cymru

Er bod y penseiri, ymgynghorwyr costau, cyfreithwyr a chynllunwyr yn gwneud eu gwaith, rydym yn cadw cnau a bolltau ein sefydliad yn mynd gyda chymorth cyllidwyr gwych fel Sefydliad Cymunedol Cymru.

Rydym wedi derbyn cyllid grant am y 3 blynedd nesaf tuag at gymysgedd o gostau marchnata, gweinyddu, yswiriant a threuliau bach ond pwysig eraill sy'n ein helpu i barhau i fynd.

Diolch i bob un o'n cefnogwyr hyd yma. Os ydych chi'n teimlo y gallwch ein helpu yn ein hymgais i Ddod â Lido Brynaman yn ôl, ewch i'n tudalen CYFRANNU lle gallwch ddod o hyd i fanylion am sut i'n cefnogi.

Murlun Dyfrgwn

1

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ein Murlun Dyfrgwn. Ewch i lawr a chael golwg.

Yn ôl symbolaeth Otter, maen nhw wrth eu bodd yn chwarae ac yn caru cymuned. Gobeithiwn y bydd yr Otter yn dod ag ychydig o deimlad o obaith am y gwaith adnewyddu a harddwch i'n hamgylchedd ac yn dangos y gofelir am y Lido.

Ar ddydd Sul yr 8fed o Fai cawsom ddigwyddiad dadorchuddio hwyliog o'n murlun newydd wedi'i ddylunio a'i baentio gan Ffion Nolwenn ar gyfer co creadigol Ffres. Mater i'r bobl ifanc a'u teuluoedd oedd yn rhan o'r prosiect a'r pwyllgor a'u teuluoedd. Mae'r Mural o nofio Dyfrgwn gyda phobl fach yn nofio. Cafodd y ddwy ddelwedd eu cynnwys o'r gweithdy celf a wnaed yn ein gweithdy paentio chwistrell blaenorol ar gyfer pobl ifanc a arweiniwyd gan Ffion. Buom yn dathlu gweithiau celf pobl ifanc leol a ysbrydolodd ein murlun newydd a daeth ein pobl ifanc â'u gwaith ynghyd a chael lluniau gyda'u gwaith a'r murlun.

Cawsom hefyd yr artist Rebecca Buck yn hwyluso gwneud teils clai, a fydd yn dod yn rhan o fainc ym mharc gwledig Craig y Nos. Ariannwyd hyn gan The Big Skill.

Rhoesom sgwrs a golygfa slei i'r Lido.

Diolch i holl rieni a theuluoedd y bobl ifanc sy'n cymryd rhan am ddod draw.

Diolch i Debbie Terry am helpu gyda'r gweithdy clai a'r 3yr hen Seth am helpu i dynnu'r llen i ffwrdd.

Dyluniad murlun dyfrgwn gan Ffion Nolwenn – Fresh Creative Co / Otter murlun planedol design by Ffion Nolwenn – Fresh Creative Co

Ariannwyd y prosiect hwn gan CAVS ac Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm

1
1

AHF Grant

Hapus i gyhoeddi ein bod wedi derbyn Grant Hyfywedd Prosiect o £10k gan y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol (AHF). Bydd y cyllid yn talu am waith dichonoldeb i ddilysu ein gweledigaeth gyffrous ar gyfer adfywio Lido Brynaman.
Bydd dogfennau hanesyddol, ffotograffau ac atgofion gan bobl leol yn helpu i lywio'r gwaith adnewyddu. Cysylltwch â ni os oes gennych luniau a straeon i'w rhannu â ni. brynamanlido@gmail.com

1

Cyllid Grant AHF

Hapus i gyhoeddi ein bod wedi derbyn Grant Hyfywedd Prosiect o £10k gan y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol (AHF). Bydd y cyllid yn talu am waith dichonoldeb i ddilysu ein gweledigaeth gyffrous ar gyfer adfywio Lido Brynaman. Bydd dogfennau hanesyddol, ffotograffau ac atgofion gan bobl leol yn helpu i lywio'r gwaith adnewyddu. Cysylltwch os oes gennych chi luniau a straeon i'w rhannu gyda ni. brynamanlido@gmail.com

1